Lions og Orkester Norden - historikk

Lions og Orkester Norden - historikk

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 17.04.16. Oppdatert 15.09.20.

Orkester Norden er et tilbud til unge nordiske og baltiske musikkstudenter om å kunne møtes for trene og få erfaring med spill på symfoniorkesternivå, og for å skape et fellesskap dem i mellom. I de senere år har også ungdom fra andre land, som Kasakhstan, fått plass, men da som studenter ved en nordisk høgskole eller universitet.

Ny satsing på ungdom
I 1986-87 var Sten Åkestam fra Lions Club Stockholm Globen vår verdenspresident. Som avslutning på hans år ble holdt et stor narko-seminar i Stockholm, der bl.a. Lions Quest-programmet ble presentert. (Vårt senere norske «Det er mitt valg», nå «Mitt valg».) Seminaret gikk med overskudd. Dette la økonomisk grunnlag til et nytt tilbud for nordisk ungdom, noe som nære tankene om å bruke musikk til å forene nordisk ungdom.

Tidligere guvernørrådsleder i Sverige, som på denne tiden var sekretær for Lions Nordiske Samråd (NSR), Lennart Fridèn, fikk i oppdrag å lansere et nytt ungdomsprosjekt med grunnlag i dette overskuddet. Han lanserte ideen om et ORKESTER NORDEN, et klassisk symfoniorkester av høyeste kvalitet for ungdom mellom 15 og 25 år. Ideen om et ORKESTER NORDEN (ON) var født!

Foreningen Norden og Lions
Til møtet i Lions nordiske samarbeidsråd (NSR) i Bergen i 1989, ble forslaget om å etablere et ON lagt fram. Det vakte stor begeistring, men også bekymring. Budsjettet ville bli alt for stort til at Lions alene kunne ta et slikt ansvar. NSR neste år i Kolding kunne ikke behandle forslaget på nytt, men i Åbo 1991 ble forslaget igjen lagt fram. (Det ble en annerledes week-end, særlig for den norske delegasjonen, for vår kjære kong Olav døde få dager forut.)

Under møtet oppsto en spesiell situasjon: Distriktsguvernør Erik Evang fra Lions Club Kongsvinger satt da i styret for Foreningen Norden Norge (senere ble han nestleder). Han fremmet forslag om at en måtte søke et samarbeid med Föreningarna Nordens Förbund. (FNF) (Overbygningen for de nasjonale nordenforeningene). Gjennom disse ville en kunne få direkte kontakt til besluttende organ innenfor Nordisk Råd og deres kulturbudsjetter.

Det viste seg da at Fridén var nestleder i Föreningen Norden Sverige, og tidligere statsminister Thorbjørn Fälldin var leder! I Norge var Riksrevisor, tidligere statsråd og samarbeidsminister Bjarne Mørk-Eidem, leder av Foreningen Norden Norge. Fälldins og Mørk-Eidems posisjoner ville opplagt bidra til positiv kontakt overfor Nordisk Råd. Det ble besluttet å invitere Nordenforeningene til samarbeid om prosjektet, og at Lions de første tre årene skulle garantere for stipend på SEK 5.000 til hver student. Dvs. om eksempelvis Norge fikk med 15 studenter, var vår garanti 75.000 SEK.

I tillegg oppfordret hvert land sine klubber som fikk med en ungdom fra sitt miljø, til å yte stipend for reiseutgifter etc. Invitasjonen ble positivt tatt i mot hos nordenforeningene, og de var spesielt aktive ved lokale arrangement, og overfor Nordisk Råd.

Nordisk Råds Kulturfond
Dette «åpnet også døren» for støtte fra Nordisk Råds Kulturfond for de første tre årene med SEK 750.000 for hvert år. Fra og med fjerde år ble studentstipendene satt til SEK 3.000, men nå måtte studenten sjøl søke «egen klubb» om støtten. De fleste fikk, og noen klubber fikk en slik søknad fra samme ungdom opp til tre år, men de fulgte positivt opp. Ungdom som ikke fikk støtte, eller som ikke hadde klubb i sitt nærmiljø, ble støttet av sitt nasjonale guvernørråd. I dag har alle de nordiske landene enten etablert et eget stipendfond eller, som Lions Norge, bakt støtten inn i sin Ungdomskonto. Dermed fordeles stipendstøtten på alle Lions, ikke bare den lokale klubb der studenten kommer fra. Avhengig av hvor mange som blir tatt ut, kan denne andelen utgjøre mellom NOK 5 til 10 av bidraget til Lions ungdomskonto pr. medlem.

Etter tre år begynte det å «knipe» med støtten fra Nordisk Råds Kulturfond. Regelverket tilsa bare tre års støtte til prosjekt.

Hederspresidium
I mellomtiden var oppnevnt et «Hederspresidium» for Orkesteret, som besto av tidligere president Vigdis Finnbogadottir, de tidligere statsministrene Odvar Nordli, Anker Jørgensen og Thorbjörn Fälldin samt tidligere president i Finlands Riksdag, Hetemäki-Olander.

Det skal ikke legges skjul på at dette nettverket har vært til stor hjelp overfor Nordisk Råds Kulturfond og at orkesteret fortsatt fikk bevilgninger derfra. I dag kan vi vel ha grunn til å si at ON er blitt en «institusjon» på kulturfondets budsjett, om vi vel ikke har fått dette formelt bekreftet. Støtten har dessuten økt til om lag 1 million DKK, ett år endog 1,5 millioner.

Uttak og øvingssteder
Svenska Rikskonserter (SR)hadde ansvaret for ON de første 15 årene. Utlysning av søknadsfrister etc. ble gjort på forskjellig måte, og de første årene tok også lokale Lionsklubber aktivt del i rekrutteringen. Prøvespill ble organisert på ulike vis, men skapte veldig mye arbeid, og ga heller store kostnader. I dag kommer nok de fleste søkerne fra høgskoler / universitet, for søkerne holder et så høyt nivå at en dyktig lokal «amatør» ikke når opp.

Dette skyldes nok også at søkerne har blitt litt eldre. Nå er det prøvespilling på de ulike høgskolene og universitetene i Norden, og video-opptak blir vurdert av en jury. Under samlingene har stort sett seminaret og repetisjonsperioden gått over 10 dager, og er samtidig et poenggivende høgskolekurs.

De første årene var husrom, trening og samspill forlagt til Ingesund Musikhögskola i Arvika. Første konserten foregikk i et kjempetelt med om lag 1.000 tilhørere! Senere ble Siljan, Malmö og til sist Kristiansand samlingssteder, før ON de siste to årene har holdt til i Aalborg. Planen er at ansvaret flytter fra land til land etter 5 år.

Helt fra starten har det vært en ansatt daglig leder i delstilling, og de siste 3-4 månedene før samling styrkes sekretariatet gjerne med én til to medarbeidere. Under ledelse av SR møttes de nasjonale kontaktpersoner en gang i året, mens NSR sin kontaktperson gjerne deltok i flere planleggingsmøter.

Dirigenter av verdensklasse
Hvert år har det vært svært dyktige dirigenter som har ledet ON. Det startet med Esa Pekka Salonen. Deretter Susanna Mälki, Okko Kamu, Mark Wiggleswoorth, Vailij Petrenko, Petri Sakari, Roy Goodman, Jorma Panula, Leif Segerstam, Paavo Järvi, Tuomas Olilla, En Shao, Stefan Solyom og Rolf Gupta (6 år). De første to årene i Aalborg har Thomas Søndergaard og Joseph Svendsen ledet orkesteret. I 2016 er Lawrence Foster dirigent.

Å ha sittet under disse kapasitetenes ledelse, sammen med instrumenttrening ledet av de fremste kapasiteter i Norden, er en verdifull ballast å ta med seg videre. Svært få prosjekt kan tilby ungdommen en slik kjært tiltrengt orkestererfaring og opplevelsen av å holde konsert i noen av Europas fremste konsertsaler.

Turneer
I tillegg til større og mindre konserter på øvingsstedet, har en hvert år forsøkt å lage en turné med besøk til noen av de nordiske landene. Tross lang veg har en også nådd Island!

Ett år ble orkesteret invitert til turné i Kina, der utgiftene og instrumentleie ble dekket av kulturministeren! Andre store oppdrag har vært spill under Europaforum i 1994, under Nordisk Råds utdeling av den nordiske musikkprisen (tre ganger), under Nordisk Råd sitt 50 års jubileum i 2002, under markeringen av 100 års – dagen for Dag Hammarskjölds fødsel 2005, og sist, men ikke minst under åpningen av de nordiske ambassadene i Berlin i 1999, med 2.200 tilhørere! Ungdomsorkesteret høstet positiv omtale i pressen – med «krigstyper»! – mens det visstnok falt «fornærmede» uttalelser fra de profesjonelle symfoniorkestrene som ikke ble valgt.

Nevnes skal også deres innsats ett år under utdeling av Nordisk Råds Musikkpris I Stockholm. Blåsalen var stappfull (om lag 1.000) – utenfor sto minst like mange for å lytte til konserten via høyttalere. OG – etter bare to – 2 – dagers samspilltrening på et veldig vanskelig stykke, gjennomførte de en konsert til enorm begeistring hos publikum. Best av alt: I dag er orkesterets kvalitativt enda bedre! I Lions øyne var kanskje deltakelsen under Lions Internasjonale Convention i Hamburg i 2013 en av de høyeste honorære opplevelsene for orkesteret, som sådan.

Økonomi og deltakelse
Formelle tall for tilskudd skriver seg tilbake til overgangen 2011-12. Da hadde omsetningen når det gjelder bidrag passert om lag 42.5 millioner i SEK.Av dette hadde Nordisk Råd bidratt med ca. 23 mill., Nordiska Investeringsbanken 5.5 mill, Lionsstipend ca. 4 mill og Svenska Rikskonserter ca. 9 mill.

Siden den tid har støtten fra Nordisk Råd fortsatt med ca. 1 mill. DKK pr. år, ca. 800.000 fra Lions, + ekstraordinært ca. NOK 300.000 for deltakelsen under Convention. Nytt Nordisk Kulturfond, samt Kavlifondet har også gitt støtte.

Da Danmark overtok ansvaret kunne samtidig Lions i Aalborgregionen tilkjennegi at der sto et stort kulturfond rede til å gi betydelig årlig støtte. Dette lover godt for videreføringen.

Deltakerne har pr. 2013 fordelt seg slik: Sverige: 475, Norge 278, Danmark 226, Finland 380 og Island 160. (Etter folketallet skulle de hatt ca. 22-23 (!), men det er kvalitet på søkerne som bestemmer opptaket). Fra Baltikum – som Nordisk Råd dekker utgiftene for med 100 prosent – deltok 88, og fra andre land 33. Samlet utgjør dette 1650 ungdommer, og pr. sommeren 2015 har dette økt til godt 1800! Norge har hatt fra 8 til 22 deltakere med hvert år.

De unges evaluering
Svenske Rikskonserter fikk gjennomført en musikkfaglig evaluering for perioden 1995-2004 som var meget positiv. Etter denne perioden ble også sendt et spørreskjema til studentene. 482 svarte, dvs. om lag 50 prosent. Hele 85 prosent av disse spilte fortsatt i et orkester, 17 prosent var solister!

34 prosent var frilansere. Hele 79 prosent svarer at ON har hatt stor betydning for deres musikalske utvikling, og 75 prosent har fortsatt kontakt med øvrige musikere! Flere har fått ledende roller, med fast engasjement i profesjonelle orkestre, bl.a. som konsertmestere. En ny evaluering er under oppfølging, men én sak synes avklart: ON er den største «ungdomsleiren» Lions i Norden er medarrangør i – hver sommer!

Sterke navn
Vi har selvsagt hatt med norske instruktører – hele tiden. Arve Tellefsen skulle vært solist under en konsert i Oslo Universitet, men ble syk. Atle Sponberg var både solist og instruktør i Kristiansand, og dels også Henning Kraggerud. I år var Guro Kleven Hagen solist under turneen ut fra Aalborg. For alle var instrumentet fiolin. I samtale med Kleven Hagen gir hun en begeistret omtale av orkesteret, og av de enkeltes musikalske kvaliteter. De evnet å ta lærdom veldig kjapt, og presentere nytt stoff på en kvalitativ flott måte.

ON har gjestet Norge flere ganger. Oslo (Konserthuset og Universitetets Aula), Lillehammer (Maihaugen), Tønsberg, Kongsvinger og selvsagt hvert år i Kristiansand under de seks årene der. Turné med Hurtigruta, tur-retur Kirkenes, ble også en spesiell opplevelse. Der ble det småkonserter underveis, og hver dag på Hurtigruta.

Alle gangene har Lions og medlemmer av Foreningen Nordens lokallag sørget for omsorg og pleie, husrom, lunsj m.m.

Juridisk organisasjon
Så lenge SR var arrangøransvarlig, var de en naturlig juridisk organisasjon. Under tiden i Kristiansand økte behovet for å opprette en slik organisasjon. Universitetet i Agder (UiA), Kristiansand kommune og Agderfylkene støttet dette. UiA sa seg villig til å føre regnskap og sikret «kassakreditt», men fant det vanskelig å være juridisk ansvarlig.

Lions Norge fant det også problematisk. I løpet av 2012 ble utarbeidet forslag til vedtekter for en «FORENINGEN ORKESTER NORDEN». Forslag til styremedlemmer ble fremmet, og hele saken ble så sendt til godkjenning i aktuelle samarbeidende organ, bl.a NSR og Foreningen Nordens Foreninger (FNF). De musikkfaglige organisasjonene som deltar behandlet også forslaget.

ALLE gjorde positive vedtak. NSR gjorde det under sitt rådsmøte i januar 2013. I styret sitter i dag én fra NSR (tidligere var dette Fridén, som nå ba seg fritatt, og PID Per K. Christensen fra Lions Club Gug (Aalborg) ble ny kontakt). FNF valgte til sin generalsekretær, mens leder er Toke Kristensen, Danmark, leder av Musik & Ungdom.

Alle land har hver sin kontaktperson. Fra 1992-93 til dags dato har Sverige og Norge hatt de samme personer, Lennart Fridén og Erik Evang. I de øvrige land har dette skiftet etter noen år.