Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > MITT VALG og mobbing – Regjeringens politikk
MITT VALG og mobbing – Regjeringens politikk

MITT VALG og mobbing – Regjeringens politikk

Regjeringen presenterte i en pressemelding 18 april 2016 nye tiltak mot mobbing. Dette er helt i overensstemmelse med anbefalingene fra Djupedalutvalgets arbeid, som er nedfelt i NOU 2015:2 om Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Stiftelsen Det er mitt valg (DMV) har avgitt høringsuttalelse og deltatt på høringskonferanse i forbindelse med Djupedalutvalget.

Regjeringen lanserer nye tiltak på tre områder:

  • Kompetanseheving
  • Støtte og veiledning
  • Lovendringer

Hele problemfeltet er gjenstand for oppmerksomhet, både nye tiltak og allerede igangsatte tiltak. Utgangspunktet er at det fortsatt er mange utfordringer i forhold til mobbing og trakassering. Nyhetsbildet er ofte preget av volds- og mobbesaker til tross for omfattende satsing og ulike manifest i flere år. Dette er selvsagt vondt for det enkelte barn og den enkelte familie, men det er også et samfunnsproblem.

Stiftelsen Det er mitt valg, som har nær tilknytning til Lions Norge, har i mange år arbeidet med tiltak for et bedre skolemiljø og redusere mobbing og annen problematferd. Det er utviklet kunnskapsbaserte opplæringsprogram på alle trinn i skolen, samt opplegg for foreldre og foresatte. Opplegget dekker både barnehage, grunnskole og videregående skole. Det er utviklet konkrete leksjoner som tar for seg ulike sider ved mobbeproblematikken, herunder utfordringer med digital mobbing.

Pressemeldingen understreker en særlig satsing mot digital mobbing. Programmer som skal få statlig støtte må styrke innsatsen på digital mobbing på nett og i sosiale medier. Digital mobbing og «tradisjonell mobbing» henger sammen. I pressemeldingen fra Regjeringen går det fram at kunnskapsministeren vil lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp. Samtidig styrkes kampen mot mobbing i barnehagen.

Stiftelsen DMV mener det er viktig at også barnehagen blir en arena for denne satsingen, fordi forebyggende arbeid må begynne tidlig. På denne måten blir det helhet og sammenheng i arbeidet på lokalt plan. Stiftelsen har et eget opplegg for de eldste barna i barnehagen. Kunnskapsministeren sier at den nye rammeplanen i barnehagen vil sette tydelige krav til antimobbearbeidet i barnehagen.

Pressemeldingen understreker at en lovendring som understreker nulltoleranse mot mobbing i skolen skal gjennomføres. I forbindelse med rett til et trygt skolemiljø skal det stå tydelig at mobbing, vold, diskriminering, trakassering og andre krenkelser er uakseptabelt. Videre vil det bli fremmet krav om systematisk antimobbearbeid gjennom en tydelig plikt til å jobbe systematisk for å forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker. Momenter som økonomisk straff, plikt til å informere, bedre sikkerhetsnett, bedre klageordning og barneombudet som vaktbikkje blir også tatt opp.

MITT VALG! har integrert i opplegget på alle trinn et eget forslag til strategiplan mot mobbing, der kjennetegn, konkrete tiltak og prosedyrer blir diskutert.

Pressemeldingen nevner som eget punkt en styrket kompetanse for de voksne, enten de arbeider i barnehage, skole eller på kommunenivå. Opplegget MITT VALG! legger stor vekt på skolering av personalet for å sikre langsiktig og systematisk arbeid. Dette har med kvalitetssikring og motivasjon å gjøre. Stiftelsen er enig i at økt kompetanse gir bedre forutsetninger for å forebygge og håndtere mobbing.

Vi merker oss også fornyede kriterier for å få støtte til antimobbeprogrammer i skolen. Det blir sagt at slike program må integrere som tidligere nevnt digital mobbing, men også skjult mobbing og forholdet mellom mobbing og psykisk helse.

Dette vil stiftelsen arbeide med videre. Forebyggende arbeid er sentralt. Forebyggende og holdningsskapende arbeid koster minimalt i forhold til de økonomiske utgiftene som følger med rus, kriminalitet og psykiske problemer. Samtidig er gevinsten stor når flere får utdanning og deltar i arbeidslivet.

En vesentlig del av det forebyggende arbeidet er å skape gode og trygge psykososiale læringsmiljøer, en viktig forutsetning for faglig læring. Vi støtter tanken om at skolen er både en sosial og faglig arena.

Vi vil også peke på et annet sentralt utredningsarbeid. Ludvigsenutvalget har levert to offentlige utredninger: Elevenes læring i fremtidens skole (NOU 2014:7) og Fremtidens skole: Fornyelse av fag og kompetanser (NOU 2015:8).

Dette utvalget legger vekt på et bredt kompetansebegrep, der også sosial og emosjonell kompetanse er viktig. Videre blir betydningen av et godt læringsmiljø fremhevet. Dette er momenter som MITT VALG! har integrert i sine opplegg på ulike alderstrinn. Dette samsvarer godt med følgende sitat fra NOU 2015:8: «Oppgaver og utfordringer elevene vil møte, krever at de utvikler tenkning, praktiske ferdigheter og sosial og emosjonell kompetanse i et samspill».