Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Ludvigsen-utvalget og MITT VALG
Ludvigsen-utvalget og MITT VALG

Ludvigsen-utvalget og MITT VALG

Ludvigsen-utvalget er et offentlig utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet som skal vurdere i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i fremtiden. Lions barne- og ungdomsprosjekt MITT VALG kan bistå skolene på flere kompetansemål.

Utvalget har levert to offentlige utredninger:

 • NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole (Overlevert Kunnskapsdepartementet 3 september 2014)
 • NOU 2015:8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser (Overlevert Statsråden mandag 15 juni 2015)

I delutredningen (NOU 2014:7) ser vi at følgende momenter løftes fram:

 • Et bredt kompetansebegrep vektlegges
 • Dette inkluderer kognitive, praktiske, sosiale og emosjonelle sider ved elevenes læring
 • Sosial og emosjonell læring kan bidra positivt til elevenes læringsresultater
 • Sammenheng mellom elevenes sosiale og emosjonelle kompetanser og hvordan de lykkes senere i livet
 • Viktig at skolene jobber systematisk med å utvikle et godt læringsmiljø

Dette er momenter som også blir vektlagt i MITT VALG (MV), både som en verdi i seg selv med tanke på å fungere godt i familie-, samfunns- og arbeidsliv, og som forutsetninger for faglig læring. Skolen er som kjent både en sosial arena og en læringsarena.

Hovedutredningen (NOU 2015:8) viderefører fokuset på fremtidens skole, der fornyelse av fag og kompetanser står sentralt.

Utvalget anbefaler fire kompetanseområder som grunnlag for fornyelse av skolens innhold:

 • Fagspesifikk kompetanse
 • Kompetanse i å lære
 • Kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
 • Kompetanse i å utforske og skape

Utvalgets mandat var å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.

En av forutsetningene for læring er å skape et godt og trygt psykososialt elevmiljø. Dette legger MITT VALG stor vekt på gjennom ulike leksjoner på alle trinn. Videre legges det i MV vekt på utvikling av en bred sosial og emosjonell kompetanse.

For å oppnå gode læringsmiljøer og en bred sosial kompetanse er det viktig at barnehage og skole har konkrete opplegg, som lærerne kan ha som metodisk og tematisk verktøy. MV kan være et slikt verktøy i et planmessig og langsiktig perspektiv.

MV legger nå stor vekt på evaluering av opplegget. Det er etablert et samarbeid med Institutt for Atferdsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus med tanke på et doktorgradsarbeid over tre år, der effekter av opplegget skal forskes på.

Flere innspill i NOU 2015:8 bygger opp under det MV står for. Vi tar noen eksempler:

 • «Kompetanse innebærer også å kunne reflektere over og vurdere hva en situasjon eller oppgave krever, hva som er etisk forsvarlig, og hva som er konsekvensene av en handling» (s. 18)
 • «Samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet har også stor betydning for elevenes selvfølelse og relasjoner til andre» (s. 30)
 • «Oppgaver og utfordringer elevene vil møte, krever at de utvikler tenkning, praktiske ferdigheter og sosial og emosjonell kompetanse i et samspill» (s. 36)
 • «Det legges vekt på et folkehelse- og livsmestringsperspektiv i fag der det er relevant og hensiktsmessig» (s.50)
 • «Fagfornyelsen inkluderer at flerfaglige temaer som det flerkulturelle samfunnet, folkehelse og livsmestring, samt utfordringer knyttet tikl bærekraftig utvikling, tas opp i læreplaner for flere fag på en systematisk måte.» (s. 60)
 • «Utvalget mener at anbefalingene om fagspesifikke og fagovergripende kompetanser vil kreve at skolelederne og lærerne arbeider systematisk med det psykososiale skolemiljøet og elevenes læringsmiljø» (s. 76)
 • Kompetanseutviklingstiltakene må også innrettes som skolebaserte utviklingstiltak der hele det profesjonelle fellesskapet på skolene deltar. « (s. 91)

MV har leksjoner der elevene blir bevisstgjort på og får trening i de kompetansene som tas opp i sitatene ovenfor. Det er spesielt interessant at utvalget også tar opp momenter som folkehelse og livsmestring.

Ludvigsenutvalget ser for seg at mange kompetanser skal integreres i de ulike fagene. Av og til kan det også være nyttig å fokusere på og trene på sosiale ferdigheter, for eksempel samarbeidsevne, kritisk tenkning, konfliktløsning eller bevisstgjøring rundt konsekvenser av valg.

MV har et bredt forebyggende perspektiv, og håndtering av problematferd som mobbing og ruseksperimentering er viktig med tanke på framtidig livskvalitet med god psykisk helse.

Lenker