Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Lions høringsuttalelse til Djupedalsutvalget
Lions høringsuttalelse til Djupedalsutvalget

Lions høringsuttalelse til Djupedalsutvalget

I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans for Stortingsmeldingen "Å høre til − virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø" (NOU 2015:2). Her kan du lese vår høringsuttalelse.

Fra departementets side ble høringsinstansene bedt om å vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Det ble fra Lions
side laget et foreløpig høringsutkast, slik at ulike aktører i Lionsorganisasjonen kunne komme med innspill. 

Om Djupedalsutvalget

Djupedal-utvalget overleverte 18.mars utredningen NOU 2015:2: Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Utvalget foreslår en rekke tiltak, blant annet forslag til endringer i regelverket, bruk av pedagogiske virkemidler samt forslag til organisatoriske endringer.

Djupedalsutvalget ble oppnevnt i statsråd i 2013, og har vært ledet av fylkesmannen i Aust-Agder, Øystein Djupedal. Utvalget hadde som mandat å se på hva som må til for å forbedre skolemiljøet og redusere mobbingen. De har vurdert de samlede virkemidlene for å skape et trygt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i skolen. Utvalget foreslår i utredningen en rekke tiltak rettet mot rettssikkerhet, skolekultur, pedagogiske virkemidler og forslag til organisatoriske endringer.

Blant forslagene ligger blant annet å lovfeste helt konkret hva skolen plikter å gjøre hvis de oppdager mobbing. Kommuner og skoler som ikke følger opp, skal straffes økonomisk. Utvalget ønsker at alle som jobber i skolen skal lære mer om hvordan de skal forebygge og håndtere mobbing, og vil ha egne opplegg for kompetanseheving av de ansatte på alle skoler over hele landet. Det foreslås også å gi Barneombudet en utvidet rolle, ved at barn og foreldre skal kunne klage til Barneombudet hvis skolen eller kommunen ikke gjør nok for å stoppe mobbing. I dag er det Fylkesmannen som behandler disse klagene.

Blant forslagene fremhever Djupedalsutvalget 7 hovedprioriteringer i en ny mobbepolitikk:

  1. En stor statlig satsing på trygge og inkluderende skolemiljø.
  2. Endring i Opplæringsloven kap. 9a
  3. Styrket håndheving av opplæringsloven
  4. Målrettet innsats for trygge psykososiale skolemiljø og forebygging/håndtering av krenkelser m.v
  5. Styrke og ansvarliggjøring av skoleeier
  6. Et lag rundt eleven
  7. Ny forskning på kunnskapssvake områder