Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Kronikk: Djupedalutvalgets tiltak i sammenheng
Kronikk: Djupedalutvalgets tiltak i sammenheng

Kronikk: Djupedalutvalgets tiltak i sammenheng

Nyhetsbildet preges av volds- og mobbesaker til tross for myndighetenes satsing gjennom flere år. Djupedalsutvalgets hundre tiltak er lovende, men utfordringen blir å se dem i sammenheng.

Satsingen har vært synlig gjennom ulike manifest mot mobbing, og ved at skolene har benyttet ulike programmer.

Vi tror noe av utfordringen er å satse systematisk og langsiktig, og sørge for høy grad av forpliktelse og ansvarliggjøring i skolens arbeid.

Djupedalutvalget

Stiftelsen DET ER MITT VALG (DMV) og Lions Norge har med interesse lest Djupedalutvalgets utredning NOU 2015:2: Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Vi mener at dette er et grundig og viktig arbeid, som kan føre til at barn og unge i årene vil oppleve færre krenkelser, mobbing og trakassering. Dette er ikke bare et problem for den enkelte, utvalget påpeker at dette også er blitt et samfunnsproblem.

Det er summen av de hundre tiltakene fra Djupedalutvalget som det blir avgjørende å implementere. Mange tiltak er en styrke med tanke på bredt forebyggende arbeid, men det blir også en utfordring å se alle tiltakene i sammenheng.

Vi støtter Djupedals innspill på høringskonferansen 30. april i Oslo: «Mobbing og trakassering har store konsekvenser, og det er en moralsk forpliktelse til å gjøre noe med det.»

Utvalgets prioriteringer

Ulike aktører må våge mer for å nå målene om mobbefri skole og bevisstheten om dette må økes. For eksempel blir det foreslått endringer i opplæringsloven og håndheving av denne, styrking av skoleeierskapet og etablering av gode tverrfaglige «lag rundt eleven».

Djupedalutvalget mener at foreldrene spiller en viktig rolle i forhold til både utvikling av gode læringsmiljøer og arbeid mot mobbing. Etter vår mening er foreldrene en avgjørende samarbeidspartner for skolen i dette viktige arbeidet.

Det høres betryggende ut at utvalget foreslår at det utarbeides en nasjonal handlingsplan for trygge oppvekstmiljøer uten mobbing og krenkelser. Det foreslås en ny statlig satsing, «Inkluderende skole», som blant annet går inn for skolebasert kompetanseutvikling og flere målrettede tiltak.

Forebyggende arbeid

Forebyggende og holdningsskapende arbeid koster minimalt i forhold til de økonomiske utgiftene som følger med rus, kriminalitet og psykiske problemer. Samtidig er gevinsten stor når flere får utdanning og deltar i arbeidslivet.

En vesentlig del av det forebyggende arbeidet er å skape gode og trygge psykososiale læringsmiljøer, en viktig forutsetning for faglig læring. Vi støtter tanken om at skolen er både en sosial og faglig arena.

Det finnes mange gode verktøy som kan bidra til å forebygge problematferd og til å bygge opp gode psykososiale miljøer. Stiftelsen DET ER MITT VALG, som har nær tilknytning til Lions Norge, står bak opplæringsprogrammet MITT VALG (MV), som brukes i skoler og barnehager i hele landet. Mye av det som er skissert i utredningen passer godt inn i forhold til innhold og metode i MV.

MV er et kunnskapsbasert verktøy i arbeidet med utvikling av gode læringsmiljøer og tiltak mot mobbing og annen problematferd. Opplegget dekker både barnehage, grunnskole og videregående skole. Programmet er tilpasset Kunnskapsløftet i skolen, rammeplan for barnehagen, og er i samsvar med opplæringsloven og barnehageloven.

Myndighetene har satt programmet MV i en kategori programmer med dokumenterte resultater. MV har et primærforebyggende fokus der alle barn og unge er målgruppe.

Våre opplegg er systematiske og langsiktige, slik at vi unngår skippertak med begrenset virkning. Profesjonelle instruktører fra stiftelsen holder kurs i undervisningsprogrammet for ansatte i barnehage og skole.

Sentrale innholdselementer i opplegget er:

  • Utvikling av gode læringsmiljøer
  • Utvikling av ulike sider ved sosial kompetanse, som for eksempel kommunikasjon, empati, ansvar, konfliktløsning, valg og konsekvenser, håndtering av gruppepress
  • Fokus på problematferd som mobbing og rus, inkludert forslag til en strategiplan mot mobbing
  • Foreldrene involveres i stor utstrekning gjennom egne foreldremøter og en ressursbok for foreldre

Erfaringer med MITT VALG

Opplegget har vært i bruk i Norge siden 1990. Over hele landet har lærere erfart at MV kan bidra til å forebygge problematferd og bidra til å bedre læringsmiljøet. Klassemiljøet og læringseffekten blir bedre. Foreldre og barn/unge får et verktøy som gjør det lettere å snakke om ulike utfordringer, som for eksempel mobbing og rusmidler. Dette synes vi er positive tilbakemeldinger. Det er nå satt i gang et evalueringsprosjekt i samarbeid med Institutt for Atferdsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette skal gjøres gjennom et doktorgradsarbeid.

Ludvigsenutvalget om fremtidens skole

Vi vil også peke på et annet sentralt utredningsarbeid. Ludvigsenutvalget har levert to offentlige utredninger: Elevenes læring i fremtidens skole (NOU 2014:7) og Fremtidens skole: Fornyelse av fag og kompetanser (NOU 2015:8).

Utvalget legger vekt på et bredt kompetansebegrep, der også sosial og emosjonell kompetanse er viktig. Videre blir betydningen av et godt læringsmiljø fremhevet. Dette er momenter som MV har integrert i sine opplegg på ulike alderstrinn. Dette samsvarer godt med følgende sitat fra NOU 2015:8: «Oppgaver og utfordringer elevene vil møte, krever at de utvikler tenkning, praktiske ferdigheter og sosial og emosjonell kompetanse i et samspill» (s. 36)

Kunnskapsløftet holder stand

Kunnskapsløftet sier: «Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den må lære de unge å se framover og øve evnen til å treffe valg med fornuft. Den må venne dem til å ta ansvar, til å vurdere virkningene for andre av egne handlinger og å bedømme dem med etisk bevissthet». Dette er hva MITT VALG handler om, gjennom konkrete og praktiske leksjoner. Vi vil på denne måten ta statlige styringsdokumenter på alvor.

Lenker