Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Fremtidens skole - les vårt innspill!
Fremtidens skole - les vårt innspill!

Fremtidens skole - les vårt innspill!

I nesten to år har Ludvigsenutvalget jobbet med utredningen "NOU 2014:7 – Elevenes læring i fremtidens skole". Mandag 15. juni skal forslagene presenteres for statsråden, kombinert med et åpent fagseminar som du kan følge online. Les innspill til Ludvigsenutvalget fra Lions Norge og stiftelsen DET ER MITT VALG.

Les mer om fagseminaret og konferansen her: https://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/2015/06/11/folg-med-pa-fagseminar-og-overlevering-av-hovedutredningen/

Notat "NOU 2014:7 – Elevenes læring i fremtidens skole" fra Stiftelsen DET ER MITT VALG:

INNLEDNING

Stiftelsen DET ER MITT VALG, som har nær tilknytning til Lions Norge, har med stor interesse lest NOU 2014:7 – Elevenes læring i fremtidens skole.

Denne delutredningen ble avgitt til Kunnskapsdepartementet 3 september 2014.

15. juni 2015 blir den endelige NOU levert til Kunnskapsministeren.

Vi ser fram til denne hovedutredningen, der utvalget ser nærmere på om noen kompetanser bør vektlegges sterkere og synliggjøres på andre måter i læreplanverket enn det som er tilfellet i dag.

Lions Norge ved generalsekretær Heidi Lill Oppegaard og Stiftelsen DET ER MITT VALG ved daglig leder Ivar Tollefsrud og pedagogisk rådgiver Gunnar Malmin hadde et møte 18 mars 2015 med sekretariatet i Ludvigsenutvalget.

Dette var et både nyttig og hyggelig møte, der vi informerte hverandre og utvekslet erfaringer.

Vi vil også understreke at NOU 2014:7 støtter opp under mye av det Djupedalutvalget tar opp i sin NOU 2015:2 – Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Mange av vurderingene Ludvigsen-utvalget fremmer i delutredningen, passer godt med det undervisningsmateriellet som stiftelsen DET ER MITT VALG har utarbeidet gjennom flere år. Vi vil her peke på en del sentrale momenter.

FØRINGER FOR MITT VALG

 • I delutredningen ser vi at følgende momenter løftes fram:
 • Et bredt kompetansebegrep vektlegges
 • Dette inkluderer kognitive, praktiske, sosiale og emosjonelle sider ved elevenes læring
 • Sosial og emosjonell læring kan bidra positivt til elevenes læringsresultater
 • Sammenheng mellom elevenes sosiale og emosjonelle kompetanser og hvordan de lykkes senere i livet
 • Viktig at skolene jobber systematisk med å utvikle et godt læringsmiljø

Dette er momenter som også blir vektlagt i MITT VALG (MV), både som en verdi i seg selv med tanke på å fungere godt i familie-, samfunns- og arbeidsliv, og som forutsetninger for faglig læring. Skolen er som kjent både en sosial arena og en læringsarena. Her kan det refereres til professor Thomas Nordahl.

I delutredningen (side 32) sies det også at:

 • Nyere forskning underbygger at sosiale og emosjonelle kompetanser kan påvirkes og læres.
 • Dette gjelder f. eks. motivasjon, planleggings- og gjennomføringsevne og selvoppfatning, samt relasjonsbygging, samarbeid og håndtering av egne følelser
 • Holdninger og etiske vurderinger er tett knyttet til sosial og emosjonell læring og kompetanse.

Flere aktiviteter og leksjoner i MV på alle trinn tar opp momentene ovenfor på en systematisk måte.

Delutredningen snakker om sentrale kompetanser. I denne sammenheng refereres det til at forskerne fant at det er 10 kompetanser som går igjen i internasjonale og nasjonale sammenhenger (side 116).

Flere av disse kompetansene er integrert i ulike deler av MV, som for eksempel:

 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Kreativitet og innovasjon
 • Kritisk tenkning og problemløsning
 • Personlig og sosialt ansvar – etisk og emosjonell bevissthet

Det brede kompetansebegrepet i delutredningen passer meget godt i forhold til prioriteringene og innholdet MV.

Målgruppen i MV er alle barn og unge i forhold til å utvikle gode læringsmiljøer og god sosial og emosjonell kompetanse, noe som også er en forutsetning for faglig læring.

Stiftelsen DET ER MITT VALG har laget et opplegg for alle aldersgrupper som dekker de eldste barna i barnehagen, 1 – 10 trinn i grunnskolen og vg 1, 2 og 3 i videregående opplæring.

Når det gjelder mobbing, er det fokus også på den digitale mobbingen, som er en utfordring for mange barn og unge, og som kan føre til at mange sliter psykisk.

Det er også laget et eget foreldremøteopplegg.

Opplegget er utviklet og revidert gjennom flere år med støtte fra Helsedirektoratet. Alle deler av opplegget er i samsvar med Opplæringsloven og Kunnskapsløftet i skolen og i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen.

Vi kan for eksempel vise til §9a-1 i Opplæringsloven: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

FORSKNING FRA NORGE

DMV har siden tidlig på 2000-tallet foretatt ulike evalueringer. Flere av dem har benyttet Thomas Nordahl som ekstern veileder. Vi har undersøkt kvaliteten på skoleringen, bruk av opplegget over tid og effekter på elevatferd.

I 2006 ble aktuelle programmer i norsk skole vurdert av en statlig oppnevnt forskergruppe med professor Thomas Nordahl som leder. Her ble DMV plassert i en kategori med stor sannsynlighet for positive resultater. Tre år senere i 2009 ble DMV satt i en kategori programmer med dokumenterte resultater. Dette skjedde på bakgrunn av en systematisk evalueringssatsing og en statistisk reanalyse av spørreskjemamaterialet.

Forskergruppen sier videre: Forebyggende programmer

«DET ER MITT VALG synes å vektlegge viktige momenter når det gjelder å utruste elevene med grunnleggende sosial kompetanse. At programmet fokuserer på elevmiljøet, synes å øke verdien av programmet. Varierte arbeidsformer og metoder fremstår også som en styrke.” 

Forskergruppen sier blant annet i sin reviderte anbefaling at analysen viser at undervisningsprogrammet kan dokumentere effekter når det gjelder elevenes selvoppfatning.»

Dette må sies å være en positiv vurdering fra en gruppe forskere og et godt utgangspunkt for videreutvikling av DMV de nærmeste årene.

Stiftelsen har nå etablert et samarbeid med Institutt for Atferdsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus med tanke på et effektevalueringsprosjekt på doktorgradsnivå.