Rita Fredheim blir første kvinnelige president i Lions Club Drøbak | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Rita Fredheim blir første kvinnelige president i Lions Club Drøbak

Rita Fredheim blir første kvinnelige president i Lions Club Drøbak

Lions Club Drøbak, sone5 D104J, valgte på klubbmøtet i april nytt styre for fiskalåret 2018/2019. For første gang i klubbens historie ble det valgt en kvinnelig president. 
Rita Fredheim har i en årrekke vært Lions Club Drøbaks kasserer og stabile samlingspunkt.
Lions Club Drøbak har 49 medlemmer og ser frem til et fruktbart fiskalår under Ritas ledelse. 

I tillegg til å holde orden på økonomien er Rita Fredheim den naturlige leder for klubbens festkomiteer, stiller alltid lokaliteter til disposisjon, skaffer materiell til gjennomføring av dekkaksjoner og er klubbens muntrasjonsråd.

Hun overtar for Erik Burud som har vært president i et år og fortsetter i videre arbeid i styret som past president. 

Med seg i styret har Rita Fredheim Hans Christian Andersen visepresident, Bjørg Ekelund kasserer, Sverre Blixrud sekretær, Nina Herud, Gunnar Aaslund, Elisabeth Kroge og Erik Burud.

I Lions Club Drøbak gikk diskusjonen høyt i flere år før den første kvinnen ble invitert inn som medlem. Ingjerd Sivertsen ble medlem høsten 2004. I 2006 fulgte flere kvinner etter, og i 2007 ble Ingjerd valgt inn som første kvinnelige styremedlem. Det var hun helt fram til 2015. Etter hvert fikk hun selskap av flere kvinner i styret, og i perioder har rundt halvparten av styret bestått av kvinner, til tross for at kvinneandelen i klubben er under 20%. Det viser at kvinner er villige til å engasjere seg og yte ekstra. Mange av klubbens kvinner har også engasjert seg aktivt i arbeidsgruppene så vel som i sosiale sammenhenger. Klubben arbeider aktivt for å få flere kvinnelige medlemmer.

I Norge finnes det fremdeles mange rene mannsklubber. For mange av disse er gjennomsnittsalderen urovekkende høy. Det ser ut til at det behøves medlemmer av begge kjønn for at klubbene skal få en positiv utvikling i medlemstall og gjennomsnittsalder, og også for å opprettholde aktivitetsnivået. Kvinneandelen i Norge er som i LC Drøbak, rundt 20%.

I 2011 ble Heidi Lill Mollestad valgt som generalsekretær for Lions Club Norge. Lill Alver gikk på som guvernørrådsleder i 2016. Internasjonalt ble islendingen Guðrún Björt Yngvadóttir valgt til 2. visepresident for Lions Club International i 2016. Det betyr at hun vil tiltre som Lions Club Internasjonal verdenspresident for fiskalåret 2018-19.