Informasjon om kontingenter | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3

Informasjon om kontingenter

Her kommer informasjon om kontingenter generelt og spesielt for 2015-2016 for  B og C.

Jeg har av og til hørt kommentarer om kontingenten, spesielt det vi betaler til Oak Brook, hvor hovedadministrasjonen til Lionsclub International ligger. Noen lurer på om den går til Amerika og til den internasjonale presidenten. Det går til LCI sin konto, og pengene administreres og fordeles fra kontoret i Oak Brook. Derfra får vi nemlig mye tilbake.

GENERELT OM KONTINGENTER:

Internasjonal kontingent for ordinært medlem er 21,50 USD pr halvår. Fra høsten vil med en dollar kurs på nesten 8 kr  det bli 170 kr. (man benytter juni-kurs for fastsetting av høstkontingent og desemberkurs for fastsetting av vårkontingent. Blir ikke kontingenten betalt innen frist, men senere, legges det på et tillegg for kursendring opp og trekkes fra for kursendring ned (på neste kontingent). Den internasjonale kontingenten brukes blant annet til, etter søknad, med innsendt reiseregning med bilag, til å gi refusjon for DGs reiseutgifter til klubbesøk og rådsmøter innen distrikt og multippeldistrikt og til å finansiere DGs reise til Convention. (+ delvis for ledsager dersom distriktet er over 1250 medlemmer.) (Det går altså ikke bare til administrasjonen USA og den internasjonale presidenten, men blir fordelt ut igjen til Distriktsguvernører til dennes  utgiftsreduksjon i alle ca 750 distrikt i verden. For at dette skal bli likt, rettferdig og riktig, trengs det en adminstrasjon også. )

Kontingenten til MD 104 (Lions Norge) (300 kr høst og 300 kr vår), blir også brukt til distriktene. Alle distrikt får overført en sum på høsten og en sum på våren. Denne summen er ikke lik for distriktene. Distrikt med lange avstander mellom klubbene får en større sum enn f.eks Oslo og Bærum, som nesten ikke får noe. Dette siste året har likevel distriktene fått en lavere sum overført (ca 80% av det som har vært gitt de senere år). Innsparingen har Guvernørrådet sagt at skulle komme distriktene til gode ved at MD finansierte sonelederopplæringen/ Leadershipkursene for soneledere. Den skulle også gå til å styrke egenkapital og til å finansiere en delstilling innen markedsføring og salg.

MD-Kontingenten går altså heller ikke bare til ”Oslo-kontoret”. Rådsmedlemmer; soneledere og fagkontakter, skal ikke måtte betale privat for overnatting og for reise til rådsmøter i distriktet. Distriktets driftsmidler går blant annet til å dekke slikt, samt det som DG ikke får refundert fra LCI. I tillegg betaler klubbene inn til Distriktskassen

Hvis en legger sammen alle disse kontingene, vil klubben neste år måtte betale 340+600+115 = 1055 pr vanlig medlem og  585 for familiemedlemmet. Går dollarkursen litt ned, blir det litt mindre. Skal klubben ha noe til egen drift, må trolig kontingenten være 1100 kr pr år eller 550 kr pr halvår.

Delegatavgift

De distriktene vi skal sammenslås med, har hatt en  annen måte å finansiere DM på enn oss. B krever inn 30 kr pr år på egen giro og lar DM-arrangøren få alt dette.

K krever 400 kr i delegatavgift for de enkeltdelegater og observatører som reiser på DM. Vårt distriktsmøte vedtok denne måten for året 2015-2016, men at det skulle tas opp til ny drøfting før DM i 2016.