Lions Club Borre | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Borre

Forsiden > Vestfold > Borre

Lions Club Borre

En kort beskrivelse av Lionsbevegelsen, Lions Club Borre , våre mål og etiske profil.

lionlogo trsp

Til tjeneste

 

 

LIONS CLUB BORRE

 

Stiftet 30.06.1975

 

 

Møtedag: 1. tirsdag i mnd.

 

Møtested:

Nykirke Seniorsenter,

Kopstadveien 3

3180 Nykirke.

 

 

 

 

En kort beskrivelse av Lionsbevegelsen,

Lions Club Borre, våre mål og etiske profil.

 

LIONSBEVEGELSEN

Lionsbevegelsen – Lions Clubs International (LCI) - ble stiftet i 1917 i Chicago i USA,

av forretningsmannen Melvin Jones under mottoet: We Serve. LCI har hovedkontor i Oak Brook, Illinois, USA. For ytterligere info se: www.lionsclubs.org.

Bevegelsen kom til Norge i 1949 og ble medlemsland nr. 104 med betegnelsen multippeldistrikt (MD) 104.

Lions i Norge ledes av et guvernørråd som består av guvernørrådsleder (GRL) og ass GRL (AGRL som ikke har stemmerett) samt distriktsguvernørene (DG), en fra hvert av landets 7 distrikter (D).

Den daglige driften ivaretas av et sekretariat som ligger i Oslo og ledes av en generalsekretær.

GRL OG AGRL velges av Riksmøtet som er bevegelsens høyeste myndighet i Norge. DG velges av distriktsmøtene som er høyeste myndighet i distriktene.

Vårt distrikt betegnes 104 D4. Distriktet er delt i 10 soner som hver ledes av en soneleder (SL). Vi tilhører sone 5 som består av klubbene LC Borre, LC Drammen, LC Drammen/Konnerud, LC Hof, LC Holmestrand, LC Horten, LC Horten Misteltein, LC Lier, LC Re, LC Sande og LC Svelvik.

For mer info se www.lions.no som også gir tilgang til våre hjemmesider. 

 

LIONS CLUB BORRE (LCB)

Historikk

Det var Lions Club Horten som i 1974 tok initiativet til dannelse av en Lions Club i Borre. Overingeniør Ingolf Berg Johansen fra Åsgårdstrand fattet interesse for Lionsbevegelsen og gikk foran i arbeidet med dannelsen av den nye klubben.

På våren 1975 var 16 personer interessert i å bli med i klubben, og den ble formelt startet 30.06.1975 på dispensasjon, da minstekravet den gang var 20 medlemmer.

Klubben ble basert på medlemmer rekruttert fra gamle Borre kommune, og i starten var de fleste fra Åsgårdstrand, men etter hvert kom de fleste deler av kommunen med. I dag er hovedtyngden av medlemmene fra Nykirkeområdet.

Fra starten av ble klubbmøtene avholdt i Åsgårdstrand Sjømannsforenings lokaler i Havnegaten. I november 1991, fikk klubben anledning til å ta i bruk egnede lokaler i Echmann Betong A/S på Skoppum, men da bedriften i 1997 fikk behov for disse lokalene, ble møtene flyttet til den gang Nykirke Eldresenter, nå Nykirke Seniorsenter, hvor møtene holdes i dag

Det legges stor vekt på at også den sosiale delen av møtene får et aktuelt og interessant innhold, og en programkomite sørger for det. Det kan være foredrag, presentasjoner eller bedriftsbesøk.

Klubben deltar aktivt i Lions organer både på sone- og distriktsnivå. I 1985 var klubben arrangør av distriktsmøtet i vårt distrikt.

 

Medlemskap

Klubben er åpen for både kvinner og menn. Som medlem, er du også med i verdens største humanitære serviceorganisasjon – Lions Clubs International (LCI) - som har ca. 1,3 mill. medlemmer verden over, og du har tilgang til lionsklubber i over 200 land. I Norge er det ca. 500 klubber med ca. 13 000 medlemmer.

Klubbens forventninger til medlemmene

Et medlemskap i Lions forutsetter at du er aktiv og villig til å påta deg de verv og arbeids-oppgaver som klubben ber deg om.

Til gjengjeld, får du delta i interessant og utviklende humanitært arbeid, i et romslig og sosialt klubbmiljø med godt kameratskap, basert på bevegelsens mål og etiske norm.

 

Økonomi

Alt arbeid i klubben utføres på dugnad. Drift av klubb og organisasjon for øvrig dekkes av medlemskontingenten.

Alle innsamlede midler går derfor til formålet kun med fradrag av direkte utgifter.

Omlag halvparten av tilgjengelige ressurser anvendes på lokale tiltak, resten på nasjonale og internasjonale tiltak.

 

Klubbens oppbygging

 

Klubbmøte

Revisorer          Valgkomite

Styre

Komiteer     Fagkontakter     Klubbmester

Aktiviteter     Aktiviteter     Aktiviteter     - - - - - - -

 

Komiteer                                                          Fagkontakter

Aktivitetskomite                                       IRK = Internasjonalt hjelpearbeid

Medlemskomite                                        NAK = Arbeid mot rusgift

Program-og turkomite                               PRK = Presse/informasjon

Festkomite                                             YEK = Ungdomsarbeid       

Valgkomite                                             ITK  =  Informasjonsteknologi

 

LIONS MÅL

 Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.

Å fremme en god borgerånd.

Å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet og hjelpe dem som er i nød.

Å forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse.

Å være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.

Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.

Å arbeide for en høy etisk standard innen alle yrker.

 

LIONS ETISKE NORM

Å vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit.

Å søke å gjøre mitt arbeid fremgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt.

Å unngå å skaffe meg fremgang på andres bekostning.

Å være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv.

Å la tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger.

Å betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt.

Å huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk.

Å gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste.